Provozní řád

· Check-in probíhá od 14:00 do 18:00 (pokud není dohodnuto jinak).

· Pokoje musí být vyklizeny do 10:00. V případě, že host do této doby pokoje neopustí, je provozovatel hotelu oprávněn naúčtovat hostovi další den (pokud nebylo dohodnuto jinak).

· Snídaně se podávají v restauraci v době od 8.00 do 10:00.

· Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj (v případě volné ubytovací kapacity), než ten, ve kterém byl původně ubytován.

· Požádá-li host o zkrácení ubytování, a to z jiného důvodu než – zdravotní komplikace, úmrtí v rodině nebo živelná pohroma, je provozovatel hotelu oprávněn účtovat 50% z ceny zbylého ubytování.

· Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci.

· Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení hotelu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit.

· Host nesmí bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

· Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí.

· Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých osob ve všech prostorách hotelu i na jeho pozemku.

· Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

· V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.

· V době od 22:00 do 7:00 je host povinen dodržovat noční klid.

· Host je povinen při odhlášení z hotelu na recepci odevzdat klíče od pokoje. Provozovatel penzionu/recepční má právo provést kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda připsána v plné výši k úhradě.

· V prostorách hotelu je PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ pod pokutou 10.000 Kč. Výjimkou jsou balkony a terasy.

· Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí veškeré poskytnuté služby.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem hotelu.